Regulamin przekazywania materiałów

09/10/2013

Regulamin przekazywania materiałów do portalu edukacyjnego


§1
Postanowienia wstępne

 1. Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł. (dalej: Organizator lub TVP) jest administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem edu.tvp.pl, w ramach której zamierza organizować konkursy dla użytkowników portalu internetowego edu.tvp.pl (dalej: Uczestnik lub Uczestnicy) oraz prezentować utwory audiowizualne lub zdjęcia (dalej: Materiały), przekazywane jej przez Uczestników.
 2. Uczestnicy mogą przekazywać Materiały od dnia 02.09.2013 do momentu, w którym Organizator zadecyduje o odwołaniu przesyłania Materiałów.
 3. Informacja o zakończeniu możliwości przesyłania Materiałów zostanie zamieszczona na stronach internetowych TVP na 3 dni przed planowanym zakończeniem.
 4. Przesłanie jakiegokolwiek Materiału wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.


§ 2
Zasady przesyłania Materiałów

 1. Materiały przesyłane przez Uczestnika, których autorem jest Uczestnik, powinny stanowić zdjęcia, krótkie utwory audiowizualne lub tekstowe, dotyczące tematu wskazanego każdorazowo przez Organizatora na stronie internetowej www.edu.tvp.pl.
 2. Z każdego wskazanego tematu, o którym mowa w ust. 1 Organizator wybierze laureatów 3 najciekawszych, najbardziej oryginalnych Materiałów oraz umieści je na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.edu.tvp.pl.
 3. Laureatom, o których mowa w ust. 2 będą przysługiwały nagrody każdorazowo wskazane w ogłoszeniu na stronie www.edu.tvp.pl. Warunkiem koniecznym do uzyskania którejkolwiek z nagród jest przesłanie Organizatorowi potwierdzenia uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), o której mowa w ust. 5 i 11 lit b) w formie wysłania przez niego wiadomości e-mail wskazany na adres Organizatora.
 4. Jeden Materiał stanowiący krótki utwór audiowizualny nie może być dłuższy niż 3 minuty, a jego rozmiar nie może przekraczać rozmiaru wskazanego w ogłoszeniu na stronie www.edu.tvp.pl.
 5. Materiały może przesyłać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na przesłanie Materiału. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, na każde wezwanie Organizatora. Brak przedstawienia niniejszej zgody jest równoznaczny z rezygnacją uczestniczenia w przesyłaniu Materiału.
 6. Uczestnik przesyła Materiał Organizatorowi za pomocą mechanizmu, zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.edu.tvp.pl
 7. W celu przesłania Materiału, Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. wskazaniu w formularzu swojego imienia oraz  adresu e-mail,
  2. zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 8. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) jest Telewizja Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
 9. Materiał powinien był zapisany w formie pliku video w formacie: 3GPP, AVI, Avid, OMF/MJPEG (decode), Avid QT/MJPEG, DNxHD (decode), DPX/Cineon (decode), DV25/50, DVCPro 25/50, Flash 8 lub 9, H.264/AVC, MPEG-1 System Stream, MPEG-2, DVD ES, MPEG-2 SD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG-2 HD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG-4, Packet Video (encode), QT Apple Video, Sorenson, DV, Avid MJPEG, Media 100 MJPEG, MJPEG A/B, MPEG-4, H.264, IPV FMA, Real (encode), VC-1, Windows Media (incl. WM HD), DVCPro, HDV, MXF lub VANC Suport lub w formie pliku graficznego w  formacie JPG.
 10. Prawidłowe przesłanie Materiału możliwe jest przy użyciu dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą technologię Java Script oraz podłączonego do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego przesłania Materiału może być konieczne włączenie lub zainstalowanie oprogramowania pozwalającego na obsługę technologii Flash oraz tzw. cookies, w szczególności Java, Adobe Flash Player.
 11. Wysyłając Materiał Uczestnik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
  2. jest osobą pełnoletnią lub niepełnoletnią posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na przesłanie Materiału,
  3.  jest twórcą wysłanego Materiału oraz, że dysponuje pełnią praw autorskich i praw pokrewnych do Materiału, nieograniczonych w żaden sposób na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej,
  4. uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
  5. Materiał nie narusza przepisów obowiązującego prawa,
  6. Materiał nie zawiera informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd,
  7. wszelkie, podane podczas przesyłania Materiału, dane osobowe przekazuje dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Organizatora w celu publikacji Materiału w ramach licencji, o której mowa w ust. 12, w szczególności w ramach portalu internetowego Organizatora oraz ewentualnego kontaktu ze strony Organizatora w sprawach związanych z Materiałem,
  8. wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.
 12. Wysyłając Materiał, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji umożliwiającej mu nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie z Materiału poprzez:
  1. publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w ramach portalu internetowego Organizatora,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Materiału (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia) wyłącznie w celu korzystania z niego na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności eksploatacji na polu określonym w lit. a.
 13. Materiał nie może zawierać treści bezprawnych i naruszających zasady dobrych obyczajów (przykładowo: treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych). W wypadku naruszenia niniejszego postanowienia, Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji lub usunięcia Materiału.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji przesłanych Materiałów, w szczególności odrzucenia Materiałów, których jakość wykonania powoduje, że nagranie jest nieczytelne.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oraz spośród odebranych Materiałów i opublikowania wyłącznie niektórych z nich.
 16. Każdy Uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę Materiałów.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przesyłania Materiałów w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 3
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin przekazywania Materiałów dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.edu.tvp.pl w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie na dysku komputera lub innym nośniku elektronicznym.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy regulamin stanowi regulamin szczegółowy w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl”, dostępnego na stronach portalu tvp.pl oraz że wyrażona przez niego akceptacja obejmuje postanowienia obu regulaminów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
  w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przesyłaniu Materiałów. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach internetowych portalu Organizatora.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.dzieje się nie przegap galeria najpopularniejsze
Projekt: minds up